United Arab Emirates: Dubai, Fujairah, Ajman, and Sharja